יום חמישי, 7 באוקטובר 2010

בקרב קדושים תתהלל לקראת ג' חשון

רסיסי אורה אודות גודל מעלת ומדרגת מרן הסבא קדישא אור ישראל וקדושו מרוז'ין זי"ע
מפי כתבם של ספרי צאצאיו הקדושים לדורותיהם
ליקט: אברהם יעקב זילברשלג

אבי מו"ר הוא פעם ג' בזה העולם, אולם בשום פעם לא היה כ"כ בשלימות כמו עתה בפעם הזה. אם היה בימי האבות גם אז היה חידוש.
מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, כמו שבמלכותא דארעא אף אם עבר האדם על החוק יכול הוא להציל את עצמו אם יודע כיצד ומתי ולמי לתת שוחד, כמו כן אם אדם נכשל ח"ו בעבירה, ואח"כ נוסע אל אבי מו"ר, הרי זה ממש כמו נתינת שוחד כביכול כלפי מלכותא דרקיעא...
אדמו"ר הרה"ק הבכור רבי שלום יוסף מריז'ין-סדיגורה זצ"ל
 כנסת ישראל, עמ‘ כג

שמעתי מאבי הק' זצ"ל, "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור" אלו הם המגיד והמלאך ואא"ז הרה"ק רבי שלום זי"ע, ועל עצמו אמר "והארץ אזכור" הכוונה אליו.
אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה זצ"ל
 עירין קדישין, ח"ב עמ‘ תקפד

אבי הק' מריז'ין היה הרוח של משיח, ורוח הוא רצון שהוא בלב (עי' דרשות אבן שועיב פ' ויחי, נפש משכנה בכבד, רוח בלב ונשמה במוח), ואיזו עבודה שבלב זו תפילה, ולכך היתה עבודתו בתפילה.
אדמו"ר הרה"ק רבי דב מלעווא זצ"ל
 דובר מישרים, עמ‘ סג

בשנת ת"ר היה נגמר בדעת העולם שאבי יהיה משיח, ואחר הסתלקותו היה היסח הדעת בכל העולם. אבל האמת היא כפי מה שמעתי מאבי מורי זצ"ל קודם הסתלקותו ב' דברים, כי קודם הסתלקותו הניח צוואה לכל אחד ואחד בפני עצמו... אבל עכשיו אומר אני שיהיה ביאת הגואל עם תחיית המתים ביום אחד, ולפי אלו ב' הדברים ששמעתי מאבי זצ"ל, אומר אני שאבי בעצמו יקום ויהיה משיח.
אבינו זי"ע קודם פטירתו אמר לנו כל מה שיהיה עד ביאת גואל צדק בב"א.
אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי מנחם נחום משטעפינשט זצ"ל
 כרם בית ישראל, עמ‘ קיא

סיפר הרה"ח ר' אלתר שוועביל מסאניק ששמע זאת מפי הרה"ק רבי חיים דוד מבראדי. פעם כששהה הרה"ק רבי חיים דוד מונזון מבראדי בסאניק, נסע הוא ור' אלתר שוועביל וחבירו ר' אלתר מאיר ביום ה' לפנות ערב לטייל במרכבה מחוץ לעיר, ועברו על יד הנהר, ובקשו ממנו שיספר להם איזה מעשה מזקנו הרה"ק מריז'ין. וסיפר מה ששמע מדודו הרה"ק משטעפינעשט, שגם הוא נסע פעם אחת ביום ה' לפנות ערב עם אביו הרה"ק מריז'ין, ועברו על יד נהר, וראו במרחק כמה ערלים, וציוה הרה"ק מריז'ין לגבאי שילך וישאל אותם אם יש להם איזה דג למכור לו. גבאי זה עוד היה משמש אצל אביו הרה"ק רבי שלום מפראהבישט התחמק מלילך, ואמר וכי הרבי חושב שלא יהיה דגים לשבת. בכל זאת ציוה לו הס"ק שילך וישאלם. כשחזר הודיע שיש להם דג גדול הנקרא מארינה פיש, אולם הם מבקשים עבורו סכום גדול, וציוה הס"ק שילווה סכום זה אצל יהודי הגר בסביבה ויקנה את הדג, ובהביאו את הדג אל המרכבה, קפץ מאוד הדג ולא יכלו להכניסו לארגז שבמושב העגלון. וציוה הס"ק שיניחו את הדג במושב שממולו ותיכף נרגע הדג ושכב שם במנוחה. לפתע שמעו אנחות היוצאות מהדג, ומיד הניח הס"ק את רגלו על הדג והשתיקו. וכשחזר הס"ק לביתו ציווה שיבשלו את הדג לכבוד שבת ויחלקו מדג זה לכל סעודות השבת. והמנהג היה שבשולחן חילקו שיריים בצד אחד מהדג, ובצד השני מהבשר, אולם באותו השבת ציווה שיחלקו לכולם מדג זה, ואמר שאין דג זה מארינה פיש אלא מורה מורינו, הייתי יכול לגלות מי הוא זה, אבל מפני כבוד צאצאיו היושבים כאן בשולחני איני רוצה לגלות.
הרה"ק רבי חיים דוד מאנזוהן מבראדי זצ"ל
בשם אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי מנחם נחום משטעפינשט זצ"ל
(בתוך אמ"ק כ"ק אדמו"ר מקופיטשיניץ שליט"א ג' חשון תשס"ז)

אבי אדמו"ר הק' מרוז'ין זי"ע היה חד בדרא באמונת חכמים. ענין אמונת חכמים הוא ענין אין סוף ויש כמה וכמה מדרגות למעלה וגבוה מעל גבוה...
אבי ז"ל היה יודע מחשבות כל אדם, וזה אני יודע בעצמי שראיתי איזה פעם שידע מחשבותי בעת שנסעתי פ"א עמו במרכבה לשאוף רוח צח וחשבתי אז איזה מחשבה, לא ח"ו איזה מחשבה גרועה, ואח"כ אמר אבי ז"ל להמקורב שלו מה שחשבתי בעת נסיעתי עמו ואח"כ אמרה המקורב הזה לפני והיה אות באות ממש, ולא רק מחשבותי ידע אלא גם כל מחשבות איש ואיש שהיו לפניו ידע אותם ואם כי הדבר פלא עכ"ז כך היה אצל אבי ז"ל...
אדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זצ"ל
דברי דוד, עמ' כ

שמעתי ממחותני הרה"ק ר' איצלי מבאהוש שליט"א נכד אדוני הרה"ק מרוז'ין זצ"ל, ששמעו ממנו פעם אחת כאשר בא למקום שולחנו לסעודת שבת עם המסובין עימו, אמר לרב גדול אחד: תדע כי בזה אני בא לשולחן המסובין, כי אני עושה את גופי נשמה (ואיני זוכר בבירור אם נשמה לכנסת ישראל או לישראל) ונשמה שלי אני מדבק לאין סוף, ובזה אני מושך השפעות לישראל.
אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי יצחק מבאהוש זצ"ל
 דברי אלימלך, עמ' צז

סיפר מזקנו הס"ק זצ"ל שבאברהם אבינו נאמר בן ג‘ שנים הכיר את בוראו וזקיני הריזינער בשעה שנולד הכיר את בוראו...
אדמו"ר הרה"ק רבי נחום בערניו זצ"ל
בית ישראל עמ‘ 11

זכורני איך היו במסיבה אחת כ"ק אאמו"ר איש אלקים [רבי דוד משה מטשורטקוב] זצ"ל עם חותני איש אלקים [רבי אהרן מטשרנוביל] זצ"ל, אז יראי ה' נדברו יחד וספרו מאת כ"ק זקני הקדוש אאמו"ר איש אלקים זצ"ל, שפעם אחת נשא את ידו למעלה ואמר, מעדי אני עלי שלא נהניתי מזה העולם אף כאצבע קטנה, ואם כי ההנהגה היתה בכבוד והדר, היה זה אך לכבוד שמים.
אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל
גנזי ישראל, מועדים, עמ' פח

עוד סיפר אבי זצ"ל, שר' יוסלי מראדויל סיפר לו, שפעם אחת בעת היותו בהשולחן של זקני זצ"ל, והיה דרכו לעמוד מאחורי הכסא, ראה שאכל את עיני הדגים, ועלה בדעתו טעמו של הדבר שהוא אוכל את העינים דווקא, אעפ"י שאין הדרך לאכלם, כי הענין שאנו מהדרין לאכול דגים בשבת, בשביל שהדגים לא השחיתו את דרכם לפני המבול, כמו חז"ל (סנהדרין קח.) "מכל אשר בחרבה מתו, חוץ מן הדגים שבמים", ולכן אינם צריכים לשחיטה כי מתוקנים המה. וידוע כי העיניים הם סרסורי דעבירה, והדגים שלא חטאו, עינים שלהם נקיות וזכות, לכך בחר לאכול את הענים מהדגים. ומיד הרגיש זקני ז"ל מה שחשב ופנה אליו בדבריו אלה: "אברך, כיוונת אל האמת".
אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל
גנזי ישראל, מועדים, עמ' צא

זקני ז"ל אמר לפני פטירתו מעיד אני עלי שמים וארץ שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו כאצבע קטנה, ומה שהנהגתי היתה בנשיאות ובגדלות, זה הוא בשביל העולם. צדיק אשר אינו נהנה מהשפע אשר נתן לו בכוחו להשפיע לאחרים כל טוב. כל תכלית עבודתו היתה בשביל ישראל ועבור זה נהג עצמו בהתהדרות והי' לו דירות גדולות ונאות וכלים נאים בכדי שיהי' לו שייכות להארציות והתקרבות להדור ויוכל להתפלל ולהגן עליו, וזאת היתה כוונתו במה שאמר והארץ אזכור זה אני.
אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל
ישמח ישראל, עמ' לב, לז

זקני הק‘ (מרוזין) זצ"ל היה איש הישראל אשר עליו נאמר קוב"ה ואורייתא וישראל חד אינון...
 אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זצ"ל
 אור ישראל, עמ‘ ט‘

שמעתי מאא"ז אדמו"ר סבא קדישא קדוש ישראל מרוז'ין זצוקלה"ה כי אחר יו"ט אמר להעומדים לפניו שיזכירו אותו אם יש עוד ברכה שצריך לברך את ישראל, וע"ז האופן היתה ברכתו הק'.
אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זצ"ל
 אור ישראל, עמ‘ קמד

זקני הרה"ק מרוז'ין זצ"ל אמר שהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל לפני פטירתו אמר שלא יכנס לגן עדן עד שיראה בנחמתן של ישראל. מה עשו בבית דין של מעלה כדי שיטול אותו צדיק את שכרו מושלם, העלוהו לעולמות עליונים שהם למעלה ולמעלה מן הזמן, ושם ראה כבר בנחמתן של ישראל. אבל אנו – אמר זקני הק' מרוז'ין – לא ניתן להערים עלינו ולא ניכנס בשום אופן לשערי גן עדן עד שיגאלו ישראל.
ושהה זמן מה בדבקות ואמר: עד היום עומד זקני זצ"ל בנהר דמעות ישראל ואינו מוכן לזוז ממקומו עד שיוושעו בתשועת עולמים!
אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זצ"ל
 ג' חשון תש"ג, בביהמ"ד תפארת ישראל בעיר העתיקה

שמעתי בשם אא"ז מרוז'ין זצקל"ה שאמר: כולם עושים חיבורים ואני עושה בנים, ונראה למי היתרון. וכן ראינו בעינינו אשר אא"ז זי"ע הוליד בנים צדיקים עמודי עולם, ועל ידו נתפשט עבודת ה' בלב שלם לא כמצות אנשים מלומדה לשלומי "אמוני ישראל"... וכן היה אצל אא"ז מרוז'ין זי"ע אשר היום הוא הילולא הקושה שלו, כידוע למבינים אשר אם כי יש חיבורים יקרי ערך במוסר והנהגות ישרות לא יפעלו אחד מני אלף כמו שיתפעלו על ידי אמונת הצדיקים כשרואים קדושתם ופרישתם כמו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך".
אדמו"ר הרה"ק רבי לוי יצחק מאויזערנא זצ"ל
בך יברך ישראל, עמ' ה

שמעתי אשר בעת שישב אא"ז מריזין זצקל"ה בטשערנאוויץ והקיסר רוסיא ביקש מהקיסר הזה יר"ה שיחזירהו לרוסיא, ונשלח מכאן אנשים מכובדים לוויען, והפעילו בשם כי יוכל לישב פה מבלי מפריע כידוע. בבוא הבשורה הטובה הזאת לטשערנאוויץ שאלו אותו האנשים משם, הלא כעת ראינו אשר כל מה שירצה כ"ק אדמו"ר יעשה לו, ולא הועיל כל השתדלות המלך רוסיא הגדול נגד רצונכם, וידענו גם ידענו אשר אתם פה גר בארץ נכריה, הלא לו הואלתם שם בשבתכם ברוסיה לשבת שם, יודעים אנו שהשי"ת היה ממלא רצונכם וכל כלי יוצר עליך לא יצלח, השיב הוא ז"ל: יוסף הצדיק בשבתו במצרים שלח לאביו יעקב לארץ כנען "שמני אלקים לאדון לכל מצרים", מה בישר לאביו שהיה שר על ציגאנערס. אמנם כן הוא הפירוש, האבות הקדושים ישבו כולם בארץ כנען והודיעו בשם שיש אלקי השמים והארץ, אמנם בארץ מצרים לא נודע דבר. וזהו שבישר לו "ואמרתם אליו כה אמר", השי"ת אמר ליעקב, בנך יוסף שמני אלקים לאדו לכל מצרים, פי' הודיע להם שיש אלוקים בעולם והוא אדון לכל מצרים. וסיים בלשונו הקדוש: בארץ רוסיא ישבו אבותי הקדושים והודיעו בשם אלקותו יתב"ש, ולכן באתי אנכי הנה, כי פה לא נודע עוד מאומה, ע"כ.
אדמו"ר הרה"ק רבי לוי יצחק מאויזערנא זצ"ל
בך יברך ישראל, עמ' יג

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה. עיין באוה"ח הק' מה שפירש על פסוק זה. ולי נראה שמשה רבינו לימד לישראל דרך עבודה בראיה, כי מספרים שבא בעל תשובה לפני הה"צ רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל וכשקרא הפיתקא שמסר לו בה פירט החטאים שלו, אמר לו כי הוא זקן וכבד לפניו שיקבל בעל תשובה קשה כזה שכמעט עבר על כל עבירות רח"ל, וצוה לו שיסע לאא"ז הרה"ק מרוז'ין זצ"ל וכשנתן לו הפיתקא קיבלו, ונתן לו תשובה שכל תפילותיו ברכותיו ובקשותיו ואפילו ברכת אשר יצר יאמר בסידור וכשיהיה עמו ביחד יסתכל תמיד בפניו. וע"י זה עלה ונתעלה למדריגה גבוהה שהי' אדם גדול אח"כ.
אדמו"ר הרה"ק רבי משה יהודה לייב מפשקאן זצ"ל
ברכת משה, עמ' סו

כשישב הרה"ק מרוז'ין זצ"ל במאסר, ישבו באותו בית סוהר גם בני הרה"ק מסלאוויטא, וחדריהם היו סמוכים זה לזה, והיו מדברים ביניהם מאחורי הכתלים, והלשינו אותם על זה, אז הפרידו ביניהם במרחק ניכר, ובר"ה לא הניחו להכניס אצלם בעל תוקע, רק נתנו להם שופר שהם עצמם יתקעו. בני הרה"ק מסלאוויטא תקעו בעצמם, אך הרה"ק מרוזין לא היה יכול לתקוע ולקח הסידור ביד אחת והשופר בידו השנית וכיוון הכוונות, ואמר תקיעה וכו'. והוא כענין דברי הרה"ק מברדיטשוב, והיינו שבדבריו ובכוונותיו פעל שלמעלה בשמים תקעו, הוא היה המקרא ולמעלה תקעו בשופר, ובזה היתה הפעולה טובה, כי למעלה אין שום חשש ממסכים המבדילים ובוודאי הכל טוב.
אדמו"ר הרה"ק רבי משה יהודה לייב מפשקאן זצ"ל
ברכת משה, עמ' עב

אדמו"ר רבי דוד משה מצ'ורטקוב זצ"ל סיפר שאביו הרה"ק מרוז'ין זצ"ל, אמר לו פעם: חותנך (ר‘ אהרן מצ‘רנוביל זצ"ל) צדיק גדול הוא, נזכר בכל רגע שיש ה‘ בעולם אבל אנחנו איננו שוכחים
אדמו"ר הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זצ"ל
 אהלי יעקב, עמ‘ טז‘

אלה שזכו לראות את הרוזיני ז"ל ולהדבק בו, היו מרגישים בנפשם את כוחו והשפעתו. הרגישו בכמות ובאיכות של החיות אשר קבלו ממנו, כענין באור פני מלך חיים.
אך גם מי שלא זכה לראות אותו, אבל ראה את חסידיו המקושרים בו, יכול היה עדיין ליהנות מאורו, בבחינת אור חוזר, כי חסידי רוז'ין בדברם מרבם, גם הם עצמם קרנו.
אדמו"ר הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זצ"ל
 אהלי יעקב, עמ' יג

סיפורים מצדיקים בכלל ובפרט מהרוזיני זצ"ל, מסוגלים לאמונה, ליראת שמים, ולטהרת הנפש.
אדמו"ר הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זצ"ל
 אהלי יעקב, עמ' יד

הרוזיני זצוק"ל היה המאור המרכזי בדורו. צדיקים גדולים, זקנים ומפורסמים היו נמשכים אליו וכפופים לו...
ידועה תשובתו של הרב הסאנזי לרבי שמעון סופר, זה האחרון שאל את הרב הסאנזי: הן כבודו מגדולי התורה המצוינים, ומה יש לו עוד ללמוד אצל הרוזיני? על זה ענה הרב הסאנזי: הרי סיני הוא הר התורה, בכל זאת השרה הקב"ה את שכינתו לא על הר סיני כי אם על הר המוריה, אשר עליו פשט יהודי את צוארו להקריב עצמו לפניו, הרוזיני מוכן בכל רגע להקריב עצמו לפני הקב"ה.
אדמו"ר הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זצ"ל
 אהלי יעקב, עמ' כא

הוא היה באמת צדיק פלא שכמעט כל הצדיקים, ואף הזקנים שבדורו כבדו אותו מאוד מאוד, הרה"ק מאפטא זצ"ל אמר עליו שלא שכח כלום ממה שלמד בהלו נרו עלי ראשו, והתורה כולה כמו שהיא כתובה במרום אש שחורה על גבי אש לבנה נצבת לפניו. בהיות זקני ז"ל בן ח"י שנים אמר עליו הרה"ק הנ"ל: ידעתי, זה כבר, שהאברך הזה קדושים כל מעשיו ופעולותיו בלתי לה' לבדו, אך מעתה מתחיל הוא להלוך על דרך כזה אשר נדנוד אבר ורפרוף עין לא יהי' כי אם בלתי לד' לבדו.
הרה"ק החוזה מלובלין זצ"ל אמר פעם אחת, כי אין יכולים לבוא לדעה אמיתית עד שמגיעים לשנת הארבעים, אכן, בארץ אוקריינא נמצא שם אברך אחד צעיר לימים, שכבר יש לו הדעה האמיתית, הוא הרוזינר זצ"ל, והוא באמת חידוש.
הרה"צ ר' דוד אבד"ק בוטשאץ ז"ל, בעמ"ח דעת קדושים, אמר שכל העבודה מהמגיד זצ"ל ומבנו המלאך זצ"ל ומנכדו הק' רבי שלום שכנא מפרוהביטש ז"ל היתה להביא לזה העולם את קדוש ישראל הרוזינר ז"ל.
אדמו"ר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זצ"ל
דורש טוב, עמ' כד

אבי ז"ל אמר דהא שסבי מרוזין היה הצדיק יסוד עולם הוא היום ג"כ יסוד העולם, אבי אבי רכב ישראל הצדיק נקרא אב והיהודים שהיו מקושרים אליו נקראים בנים"...
 אדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יעקב מבאיאן למברג הי"ד
נחלת יעקב, עמ' ג

פעם התאוננו חסידים מהעיר פטרבורג לפני זקני הסבא קדישא מרוז'ין זי"ע שקשה להם מאד הנסיעה אליו, ענה להם הס"ק בלשון קדשו: אז מען וויל פארט מען, און אז מען פארט קומט מען, און אז מען קומט פועל'ט מען (אם רוצים אזי נוסעים, אם נוסעים מגיעים, אם מגיעים או אז אפשר לפעול)...
אדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מבויאן-לייפציג זצ"ל
 משכנות הרועים, עמ‘ פג

אא"ז הק' מריז'ין זי"ע היה לו צער על כך שלא היה לו שום התנגדות אליו
אדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבויאן נ.י. זצ"ל
 עירין קדישין, ח"ב, עמ‘ תר

אנחנו מאמינים בני מאמינים יודעים ומאמינים שביום הזה שצדיקי הדור הקודם אמרו על זה היום שעיצומו של יום מכפר, יש התעוררות למעלה על ישועת כלל ישראל, וכל אחד בפרט בהתקשרות ליום הגדול הזה יכול לקבל השפעות טובות"...
אדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה ת"א זצ"ל
  אביר יעקב, עמ‘ יג‘

כ"ק אא"ז הריז'ינער זצלל"ה היה צדיק בבחינת "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" בבחינת מלכות, בחינת כהן גדול, "והכהן הגדול מאחיו", גדלהו משל אחיו, דאחיד בשמיא וארעא, שהיה מקשר כל הברואים להקב"ה.
אדמו"ר הרה"ק רבי משה'ניו מבויאן-קראקא הי"ד
דעת משה, עמ' קסב

הרה"צ רבי שלום יוסף זי"ע אמר: העולם אומרים על אבי כ"ק אדמו"ר תפארת ישראל זצלל"ה מרוז'ין, שהיה לו מדת סבלנות, ועל הה"צ הק' מאפטא זצלל"ה שהיה לו מדת אהבת ישראל, ואחר הסתלקותו של הה"צ הק' מאפטא זי"ע, לקח אבי ג"כ מדת אהבת ישראל, והוסיף בפה קדשו: אני אצייר לכם עד היכן הגיעה אהבת ישראל אצל אבי הק' זצלל"ה, כי אני בעת שאני רואה לאיש ישראל, אפילו לאחד שעשה עבירה רח"ל, הייתי מנשק לו כל אבריו, אך זה אינו עדיין אפילו אפס קצהו של אהבת ישראל שהיתה לאבי ז"ל.
אדמו"ר הרה"ק רבי משה'ניו מבויאן-קראקא הי"ד
דעת משה, עמ' רכט

"כזה היה זקני הה"צ מרוזין זי"ע, אב של צדיקי דורות רבים, וכך התנהגו עמו צדיקי דורו כאב לצדיקי דורו, וראש ואב לצדיקי הדורות שבאו אחריו"... ישנם צדיקים של בדורותיו ושינם צדיקי דורות אשר אורם מאיר לדורות ולא רק לדורותיו. כזה היה זקני הקדוש מרוז'ין זי"ע, הוא היה צדיק דורות, ואורו מאיר עוד גם בדורנו, ויאיר גם בדורות הבאים, אנו מרגישים זאת...
אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה חיים מסדיגורה זצ"ל
  חיי שלמה, עמ‘ ו‘, כא

"בכל ספירה יש מלכות, הוא היה מלכות שבתפארת, אבל גם במלכות יש מדת תפארת והוא היה גם התפארת שבמלכות"...
אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה חיים מסדיגורה זצ"ל
  חיי שלמה, עמ‘ ו‘

"הריז‘ינער היה אז בזמנו – מה שלא היו מאמינים היום- היה מקובל אצל כל האדמורי"ם, צדיקים מכמה גזעי קודש נסעו אליו, כמו הגאון בעל חידושי הרי"ם מגור נסע אליו. אליו באו כל גדולי אדמו"רי דורו , הוא היה כח המושך"...
אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה חיים מסדיגורה זצ"ל
  חיי שלמה, עמ‘ כו

"עליו אמרו צדיקים שבדורו, שהוא חידוש, ולא יוכלו להשיגו עד ביאת המשיח"...
אדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצ"ל
 כנסת מרדכי, מועדים א' עמ‘ קיד

יש בכוחו הקדוש של זקני (מרוזין) שגדולי דורו השכימו לפתחו ושהו במחיצתו, להמשיך היום ביומא דהילולא שלו חוט של חסד על כל דורנו זה
אדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצ"ל
 כנסת מרדכי, מועדים עמ‘ קכג

אא"ז הק' מרוז'ין אמר והבטיח שלא ישכח את ישראל בעולם האמת. ואמר שכמה וכמה צדיקים אמרו שלא ישכחו ולבסוף כשבאו לעולם העליון ועלו בכל פעם להיכל ואור יותר גדול הוכרחו לשכוח. אבל אני מבטיח שלא אשכח, כן אמר אא"ז הק'. הלא בטח מקיים אא"ז את הבטחתו, וא"כ בוודאי יש לשמוח היום ביום הילולא רבא שלו. הן אמר פעם אא"ז הק' שיכול להיות במדריגה לעלות השמימה עם הגוף רק חושש שלא יאמרו על בניו הקדושים שהם בבחינת בני אלקים.
אדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצ"ל
 כנסת מרדכי, מועדים ב' עמ‘ יח-יט

זקני הרה"ק מריזין זצ"ל נטל ידיו לסעודה לפני פטירתו לפנות בוקר, ואמר שרוצה לקיים עוד מצוה דאורייתא משום שברכת המזון נוהגת בין ביום ובין בלילה.
אדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מבוהוש-שפיקוב זצ"ל
 עירין קדישין, ח"ב, עמ' תקמד, מכתבי הרה"ח ר' יונה צלר זצ"ל

דער זיידע דער רוז'ינער, כאשר יהודים נסעו אליו ללמוד דרכים בעבודת ה', האבן זיי נאך אסאך מער געלערנט פון זעהן די צורה פון זיידע דעם רוז'ינער, די צורה אליין איז מזכך ומטהר, אט דאס האט משפיע געווען, לטהר ולזכך יראת ה' (זקני הרוז'ינער כאשר יהודים נסעו אליו ללמוד דרכים בעבודת ה' הרי הם למדו הרבה יותר מעצם ראיית פני קדשו, צורתו לבד היתה מזככת ומטהרת, וזה עצמו השפיע לטהר ולזכך וליראת ה').
אדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מבוהוש-שפיקוב זצ"ל
 ג' חשון תשל"ג, מתוך גליון תפארת ישראל טשארטקוב-אנטוורפן אב תשס"ט

הוא היה המאור המרכזי שהאיר את כל עולם החסידות... ככוכב מזהיר האיר באור קדושתו על כל פני תבל ובפרט בעולם החסידות. דודו הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל אמר עליו שהיה לו נשמת הבעש"ט, ומהרה"ק רבי מאיר מפרימשלאן מובא שאמר שכל ביאתו של המלאך הק' זקינו של הרה"ק מרוז'ין, לעולם השפל הזה, היה כדי להוריד מעולם האצילות לעולם התחתון הזה את נשמת נכדו הקדוש מרוז'ין.
...הס"ק מרוז'ין ואביו הרה"ק רבי שלום היו מרכבה למדת המלכות.
אדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מהוסיאטין זצ"ל
 שיח יצחק, עמ‘ טו, כא

הנה הצדיק הוא המשפיע לפרנסה בעולם הזה וזה עבודתו של כל צדיק להשפיע לבני עדתו בזה העולם, ומה שראה הס"ק זי"ע שהגיע זמן שכלל ישראל צריך הרחבת הדעת בעולם הראה לנו בזה דרך להשפיע הרחבה ואיך יהיה הרחבה אך ורק ע"י הצדיק, לכן הוא בעצמו נהג כן כדי להשפיע את השפע הגדול לבני אדם ולכל העולם.
אדמו"ר הרה"ק רבי יעקב יוסף שלמה מוואסלוי זצ"ל
ג' חשון תשכ"ח בהיכל ישיבת תפארת ישראל רוז'יןאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה